Regulament Organizare și Funcționare

CAPITOLUL I CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ART.1: (1) În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, prefectul convoacă consiliul local în şedinţa de constituire în termen de 20 zile de la data desfăşurării alegerilor.

(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi.

(3) La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

ART.2: (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia (cei mai tineri dintre consilieri) să preia conducerea lucrărilor şedinţei.

(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, iar secretarul comunei prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi, inclusiv ale supleanţilor de pe listă, înaintate de biroul electoral de circumscripţie. Dosarele vor fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi ce ocupă funcţii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier.

(3) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(4) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.3 pot constitui un grup prin asociere.

(5) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

(6) Prevederile referitoare la grupurile de consilieri se aplică şi consilierilor independenţi.

(7) Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

(8) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu, sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

(9) În cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată , iar acesta a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una din cele două funcţii.

(10) La şedinţa de constituire a noului consiliu local vor fi invitaţi consilierii din

mandatul anterior şi primarul a cărui mandat a expirat.

ART.3: (1) La reluarea lucrărilor, pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis o comisie de validare alcătuită din 3 consilieri locali. Comisia funcţionează pe întreaga durată a mandatului consiliului, cu respectarea dispoziţiilor art.31 alin.3, 4 şi 5 din Legea nr.215/2001.

(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art.2 alin.(2) şi următoarele.

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în HOTÃRÂREA nr.1. Componenţa comisiei va reflecta, pe cât posibil, configuraţia politică a consiliului.

(4) Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art.3 alin.(3).

ART.4: (1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi se vor elabora propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal, conform modelului din Anexa nr.1 la regulamentul-cadru prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr.35/2002.

(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit legii. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin.(2).

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.

(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat urmând a fi validat primul supleant pe listă .

ART.5: (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în HOTÃRÂREA nr.2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

(3) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptarea sau de la comunicare, în cazul celor absenţi de la şedinţă.

ART.6: (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri se va proceda la depunerea jurământului prevăzut de art.32 din Legea nr.215/2001.

(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei va da citire jurământului după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află Constituţia şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul “jur”, după care va semna jurământul de credinţă în 2 exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

(3) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, aceasta consemnându-se în procesul-verbal al şedinţei, urmând să se supună validării mandatul primului supleant de pe listă, dacă până la validarea mandatului partidele politice sau alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză .

(4) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin HOTÃRÂREA nr. 3.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1 Preşedintele de şedinţă

ART.7: (1) După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Şedinţele consiliului local sunt conduse de către un preşedinte ales la terminarea fiecărei şedinţe ordinare anterioare, când prin grija preşedintelui în funcţie se asigură alegerea preşedintelui precum şi a preşedintelui de rezervă pentru şedinţele din luna următoare.Consilierii vor conduce lucrările consiliului local, prin rotaţie, în fiecare lună, în ordine alfabetică.

(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în HOTÃRÂREA nr.4.

(4) Hotărârile nr.1-4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

ART.8: Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

 1. a) conduce şedinţele consiliului local;
 2. b) supune atenţiei consiliului local conţinutul ordinei de zi, înscrierea unor puncte suplimentare, dacă este cazul, şi supune spre aprobare ordinea de zi;
 3. c) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri împreună cu propunerile rezultate în urma dezbaterilor;
 4. d) asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
 5. e) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
 6. f) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
 7. g) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
 8. h) aplică, dacă este cazul, sau propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute în Statutul aleşilor locali şi în prezentul regulament;
 9. i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECŢIUNEA 2 Alegerea viceprimarului

ART.9: (1) Consiliul Local al comuneiCarcea alege din rândurile membrilor săi viceprimarul conform art.57 din Legea nr.215/2001. Viceprimarul este ales prin vot secret şi este în acelaşi timp şi consilier.

(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului poate fi făcută de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, după următoarea procedură: fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate numele candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îi aleagă votantul.

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(6) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

ART.10: (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată în HOTÃRÂREA nr. 5 a consiliului local.

(2) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local.

(3) În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de experirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul vicepimarului, fără vreo altă formalitate.

SECŢIUNEA 3 Comisiile de specialitate

ART.11: (1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local al comunei Carcea organizează următoarele comisii pe domenii de specialitate:

Comisia I – juridică şi de disciplină

Comisia II – pentru agricultură şi activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului;

Comisia III – pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului;

(3) Numărul de membri va fi întotdeauna impar.

(4) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(5) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor indepedenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului local.

(6) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, din care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

(7) Numărul şi denumirea comisiilor de specialitate, numărul membrilor fiecărei comisii precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin HOTÃRÂREA nr. 6 a consiliului local.

(8) Prin hotărârea consiliului se poate modifica numărul comisiilor de specialitate.

ART.12: Comisiile aleg din rândul membrilor săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi un secretar, care vor fi confirmaţi în fiecare an.

ART.13: (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor în funcţie.

(2) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret.

(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei (autori de proiecte de hotărâri, amendamente, anchete).

(4) Şedinţele comisiei sunt, de regulă, publice. Comisia poate invita şi alte personae care să participe la dezbateri.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (3) şi (4) pot fi audiate în cadrul şedinţei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.

(6) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

ART.14: Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

 1. a) propun şi analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
 2. b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
 3. c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;
 4. d) îndeplinesc orice însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

ART.15: Preşedintele comisiei de specialitate are umătoarele atribuţii principale:

 1. a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
 2. b) convoacă şedinţele comisiei şi supune spre aprobare ordinea de zi membrilor comisiei;
 3. c) conduce şedinţele comisiei;
 4. d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
 5. e) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
 6. f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
 7. g) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau stabilite de consiliul local.
 8. h) asigură menţinerea ordinii în şedinţele comisiei având aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă şi putând aplica sancţiunile prevăzute în statutul aleşilor locali

ART.16: Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisei;
 2. b) informează preşedintele comisiei asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
 3. c) efecutează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor comisiei;
 4. d) asigură redactarea corectă a amendamentelor şi observaţiilor din comisie, a avizelor şi proceselor-verbale;
 5. e) îndeplineşte orice alte însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

ART.17: Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.

ART.18:(1) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(2) Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie.

ART.19: Şedinţele comisiilor de specialitate premerg şedinţele consiliului local.

ART.20: (1) La dezbaterea proiectelor de hotărâri, membrii comisiilor pot formula amendamente şi propuneri care vor fi aprobate dacă este întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(2 )Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

(3) Avizul întocmit potrivit alin.(1) şi (2) se prezintă secretarului comunei, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, odată cu ordinea de zi.

ART.21: (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează într-un proces-verbal, prin grija secretarului comisiei. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(2) Preşedintele poate încuvinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor- verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

ART.22: Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

ART.23: (1) Consiliul local va putea hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.(1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

ART.24: Fiecare comisie de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

SECŢIUNEA 4 Alte dispoziţii

ART.25: (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.

(2) După prezentarea hotărârii de validare, primarul va depune jurământul prevăzut de art. 32 din Legea nr. 215/2001, folosindu-se procedura stabilită în art. 6 din regulament.

(3) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

ART.26: (1) Primarul şi viceprimarul participă la şedinţele consiliului şi au dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere exprimat se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.

(2) Primarul şi viceprimarul vor ocupa locuri distincte în sala de şedinţe. Dacă la lucrările consiliului participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa, de asemenea un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă.

ART.27: Secretarul comunei participă la şedinţele consiliului şi are următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:

 1. a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
 2. b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat cu ajutorul compartimentelor din cadrul apratului de specialitate al Primarului comunei Carcea;
 3. c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 4. d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
 5. e) informează preşedintele de şedinţă asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 6. f) asigură întocmirea procesului-verbal pe care îl semnează şi pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicită acordul consiliului;
 7. g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 8. h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.46 alin.(1) din Legea nr.215/ 2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 9. i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului;
 10. j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
 11. k) ţine evidenţa în dosare speciale a hotărârilor adoptate. Hotărârile consiliului local se numerotează în ordine cronologică, pe an calendaristic.
 12. l) înaintează primarului proiectul ordinei de zi a şedinţelor consiliului;
 13. m) răspunde de aducerea la cunoştinţă a hotărârilor consiliului, la termenele stabilite prin lege, prefectului, primarului, viceprimarului, şefilor de compartimente ale primăriei, instituţiilor subordate, altor persoane interesate şi mass-mediei locale;
 14. n) acordă membrilor consiliului local asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii;
 15. o) răspunde de înmânarea la iniţiatori sub semnătură, a proiectelor respinse, retrase sau la care se impun modificări de fond;
 16. p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.
CAPITOLUL III FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri

ART.28: Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, viceprimarului, consilierilor locali şi cetăţenilor.

ART.29: Proiectele de hotărâri iniţiate de către primar vor fi însoţite de un referat de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.30: Proiectele de hotărâri iniţiate de către consilierii locali vor fi trimise compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii referatului de specialitate. Nominalizarea compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către secretarul comunei.

ART.31: Proiectele de hotărâri vor fi redactate de către cei care le propun, în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, prin grija secretarului comunei, aparatul permanent de lucru va acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

ART.32: (1) Persoana desemnată de către primar pentru relaţia cu societatea civilă are următoarele atribuţii:

 1. a) să aducă la cunoştinţă publică un anunţ referitor la proiectele de hotărâri cu character normativ care urmează a se discuta în şedinţa consiliului local prin afişare la sediul acestuia, într-un spaţiu accesibil publicului cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi avizare de către comisiile de specialitate ale consiliului local a proiectelor de hotărâri;
 2. b) să transmită proiectele de hotărâri tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii;
 3. c) să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus în termen de 10 zile de la publicarea anunţului;
 4. d) să primeacă solicitările asociaţiilor legal consituite sau a altor autorităţI publice cu privire la organizarea unor dezbateri publice şi să publice un anunţ referitor la data şi locul unde urmează să fie organizată întâlnirea;
 5. e) afisarea anunţului privind şedinţa publică a Consiliului Local şI invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică .

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate.

ART.33: (1) Dacă nu s-a solicitat dezbaterea publică, proiectele de hotărâri împreună cu observaţiile şi propunerile formulate de persoanele interesate se transmit compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului pentru a se pronunţa în legătură cu aceste recomandări (definitivare).

(2) După definitivare, compartimentele de resort vor trimite materialele secretarului comunei, cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele comisiilor de specialitate.

ART.34: (1) În cazul în care o asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică solicită în scris organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, consiliul local este obligat să comunice cu 10 zile înainte data şi locul unde urmează să fie organizată această întâlnire. Consiliul local va analiza toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre în discuţie.

(2) La dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul proiectului şi specialişti din aparatul de specialitate al primarului care au redactat referatul de specialitate.

(3) Dezbaterile, propunerile, sugestiile şi opiniile participanţilor se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi se înregistrează pe bandă magnetică .

(4) Propunerile se transmit în scris comisiilor de specialitate ale consiliului local şi se vor dezbate, împreună cu proiectul de hotărâre al iniţiatorului, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor regulamentului de organizarea şi funcţionare al consiliului local.

(5) Propunerile exprimate în cadrul dezbaterilor publice au caracter de recomandare.

(6) Activitatea de avizare a proiectelor de hotărâri este în competenţa exclusivă a comisiilor de specialitate, iar activitatea de adoptare a hotărârilor este de competenţa exclusivă a plenului consiliului local.

ART.35: În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

ART.36: (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor, prin menţionarea titlului.

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost transmise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.

(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează prin grija secretarului.

ART.37: (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se trasmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local. Nominalizarea comisiilor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către secretarul comunei.

(2) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

ART.38: (1) După examinarea proiectului şi a recomandărilor persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului comunei, care va lua măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu odată cu invitaţia pentru şedinţă .

ART.39: Proiectele de hotărâri însoţite de referatul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, de avizul comisiei de specialitate şi de recomandările persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

SECŢIUNEA 2 Dispoziţii referitoare la iniţierea proiectelor de hotărâri de către cetăţeni

ART.40: (1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei Carcea.

ART.41: (1) Iniţiatorii depun la secretarul unităţii administrativ teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului comunei Carcea.

(2) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de Secretarul comunei Carcea.

(3) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.

(4) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza comunei Carcea.

ART.42: După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către Secretarul comunei, proiectul de hotărâre va urma procedurile prevăzute în Secţiunea 1.

SECŢIUNEA 3 Dispoziţii privind desfăşurarea şedinţelor şi participarea la procesul de luare a deciziilor

ART.43: (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, informări ale primarului despre problemele ivite după ultima şedinţă, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, declaraţii politice, întrebări, interpelări, petiţii sau alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediu în loc vizibil .

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte de către primar la propunerea consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.

(4) Proiectele de hotărâri şi celelate probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de avizul comisiilor de specialitate şi de recomandările persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri, dacă este cazul. Referatul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul comunei, înainte de întocmirea avizului de către comisia de

specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

ART.44: (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:

 1. a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul consiliului local, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
 2. b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare referitoare la unul din domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa publică ;
 3. c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice precum şi ordinea de zi.

ART.45: (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să se înscrie în registrul de prezenţă păstrat de secretarul comunei.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă acest lucru, preşedintelui de şedinţă sau secretarului.

ART.46: (1) Dezbaterea problemelor se face de regulă în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea este precedată de prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate care au întocmit avize şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit referatul, după care se trece la dezbateri.

(2) Documentele sedintelor consiliului local se vor întocmi numai în limba romana, limba oficiala a statului. Procesul-verbal al sedintei se va redacta direct în limba romana, pe baza traducerii din timpul sedintei.

(3) Proiectele de hotarari ale consiliului local si celelalte documente supuse dezbaterii si aprobarii acestuia vor fi redactate, în toate cazurile, în limba romana .

(4) Textele finale ale hotararilor si celorlalte documente supuse deliberarii si aprobarii consiliului local vor fi redactate în limba romana.

(5) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi se vor limita la susţinerea punctelor de vedere sau a amendamentelor formulate în scris, în timpul lucrărilor plenului. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va

urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

(6) Persoana care prezideză şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, aceste puncte de vedere având valoare de recomandare. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze luările de cuvânt.

ART.47: Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

ART.48: Prevederile art.47 se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

ART.49:. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală, precum şi utilizarea telefonului mobil şi citirea presei

ART.50:. Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia

ART.51: În cazul consilierilor care încalcă regulamentul, preşedintele de şedinţă poate aplica sancţiunile prevăzute la art. 91 din prezentului regulament.

ART.52: Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat unul dintre amendamentele concurente celelate se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

ART.53: Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate propune consiliului local retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv referatul .

ART.54: Şedinţele consiliului local se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 40 şi 42 din Legea nr.215/2001.

ART.55: (1)Adoptarea hotărârilor ţine de competenţa exclusivă a consiliului local.

(2)Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele prezente au valoare de recomandare.

ART.56: (1)Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui consilier, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât prin vot secret, va fi afişat la sediul consiliului local .

ART.57: (1) Consiliul local, prin aparatul permanent de lucru, va întocmi şi va face public un raport anual privind transparenţa decizională, raport care va cuprinde următoarele elemente:

– numărul total al recomandărilor primite;

– numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâri;

– numărul participanţilor la şedinţele publice;

– numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâri;

– cazurile în care consiliul local a fost acţionat în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

– evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;

– numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

(2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.

ART.58: Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale privind asigurarea transparenţei decizionale poate face plângere în condiţiile legii contenciosului administrativ.

SECŢIUNEA 3 Procedura de vot

ART.59: (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită procedură de vot.

(4) Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege .

ART.60: (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru“ şi “contra“. Secretarul comunei va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordine alfabetică.

Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul “pentru“ sau “contra“, în funcţie de opţiunea sa.

(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

ART.61: (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele “da” sau “nu”.

(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).

ART.62: (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie , în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

(2) Este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie, în cazul următoarelor hotărâri:

 1. a) hotărârile privind bugetul local;
 2. b) hotărârile privind contractarea de amprumuturi, an conditiile legii;
 3. c) hotărârile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
 4. d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
 5. e) hotărârile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;
 6. f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice romane sau străine.

(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a doua treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie .

(4) Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie.

(5) Abţinerile se contabilizează la voturile “contra”.

(6) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

ART.63: Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze .

ART.64: Proiectele de hotărâri sau amendamentele respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

CAPITOLUL IV ÎNTREBĂRI, INTERPELÃRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

ART.65: (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului comunei precum şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului local sau ai serviciilor  subordonate.

(2) Prin întrebare se solicit ă informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

ART.66: Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării. Toate interpelările vor fi făcute în scris şi se vor depune la secretarul comunei cu două zile înaintea şedinţei consiliului local.

ART.67: (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

ART.68: (1) Orice cetăţean are dreptul de a se adresa cu petiţii consiliului local.

Acestea se înscriu într-un registru special, primesc un număr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi obiectul cererii.

(2) Secretarul comunei transmite petiţia autorităţii competente, spre analiză şi soluţionare, iar petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată, în termenul prevăzut de lege.

(3) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

CAPITOLUL V DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

SECŢIUNEA I Dispoziţii generale

ART.69: (1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.

(2) Legitimaţia se poate păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

(3) Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are caracter public si legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivitatii în care îsi exercită mandatul.

 

(4) In exercitarea mandatului, alesii locali sunt în serviciul colectivitatii locale.

(5) In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali îndeplinesc o functie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege.

SECŢIUNEA II Drepturile aleşilor locali

ART 70: Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

ART.71: (1)Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul are dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.

(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului local care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului şi se plăteşte astfel: o indemnizaţie de şedinţă pentru şedinţa ordinară şi câte o indemnizaţie de şedinţă pentru cele două şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

(3) Absenţa de la vreuna din şedinţele pentru care se acordă indemnizaţie, are drept consecinţă neplata indemnizaţiei aferentă şedinţei respective.

ART.72: (1) Consilierul are dreptul, la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii

(2) In urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.

(3) In cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

ART.73: Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local

ART.74: Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

ART.75: Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

ART.76: (1) Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali.

(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.

ART.77: Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului.

Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali .

SECŢIUNEA III Obligaţiile aleşilor locali

ART.78: Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

ART. 79: Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

ART.80: Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

ART.81: Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională .

ART.82: Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară , pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

ART 83: Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală .

ART.84: Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

ART.85: Fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

ART.86: Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate de instituţiile abilitate.

ART.87: Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

ART.88: Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă consiliului local şi secretarului comunei în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

SECŢIUNEA IV Răspunderea aleşilor locali

ART.89: Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

ART.90: Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

ART.91: (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii 215/2001, cu modificările ulterioare, a prevederilor Statutului aleşilor locali şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni.

 1. a) avertismentul
 2. b) chemarea la ordine
 3. c) retragerea cuvântului
 4. d) eliminarea din sala de şedinţă
 5. e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate
 6. f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă pentru 1-2 şedinţe

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a-d se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e şi f de către consiliu prin hotărâre.

(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e cazul se va transmite Comisiei juridice şi de disciplină etc., aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză .

ART.92: La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

ART.93: (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată , dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal de şedinţă .

ART.94 : (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt appreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică .

ART.95 : In cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă , îl va elimina din sală . Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă .

ART.96 : (1) In cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grav, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de Comisia juridică şi de disciplică etc, în cel mult 10 zile de la sesizare.

ART.97: Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

ART.98: Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă .

ART.99: În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.

ART.100: (1) Sancţiunile prevăzute la art.92 alin. (1) lit. e, f se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

ART.101 : (1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni :

 1. a) mustrare
 2. b) avertisment
 3. c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
 4. d) eliberarea din funcţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a şi b se aplică , prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţă consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. 1 lit. a şi b hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c, d cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c şi d poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării ale unităţii administrativ teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ teritorială .

ART.102 : Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 101 alin. (1) lit. c şi d persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

ART.103 :Primarii pot fi revocaţi din funcţie în urma unui referendum, în condiţiile şi în cazurile stabilite prin Legea 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA IV Dispoziţii referitoare la declararea averii si intereselor aleşilor locali

ART.104: Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice averile si  interesele personale prin declaraţii pe propria răspundere, depuse în dublu exemplar la persoana responsabila cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere si interese .

ART.105: Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru :

 1. a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
 2. b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia ;
 3. c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri ;
 4. d) o altă autoritate din care fac parte ;
 5. e) orice persoană fizică sau juridică , alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora ;
 6. f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

ART106: În declaraţiile de avere si interese , aleşii locali vor specifica:

 1. a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;
 2. b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;
 3. c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;
 4. d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 10.000 lei;
 5. e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
 6. f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
 7. g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie
 8. h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori ;
 9. i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ teriotriale din ale căror autorităţi ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte ;
 10. j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;
 11. k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali

ART.107.: (1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local, întrucât hotărârile adoptate astfel sunt nule de drept

(2) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) consilierii locali sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă .

(4) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei.

ART.108 : Declaraţiile de avere si interese se depun după cum urmează:

 1. a) în termen de 30 de zile de la data declarării consiliului ca legal constituit în cazul consilierilor locali ;
 2. b) în termen de 30 de zile de la depunerea jurământului în cazul primarului ;
 3. c) în termen de 30 de zile de la alegere în cazul viceprimarului.

ART.109 : Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia de avere si declaratia de interese in fiecare an, dar nu mai târziu de 15 iunie.

ART.110: Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

CAPITOLUL VI APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Art.111: (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, în cadrul aparatului permanent al consiliului local poate fi încadrata prin hotărârea consiliului local o persoana cu studii superioare, de regulă juridice sau administrative.

(2) Organigrama şi statul de funcţii ale aparatului permanent de lucru se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestora se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local.

Art.112: (1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art.111 sau de către un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată în alt fel. Cheltuielile se suportă din bugetul local.

(2) Persoanele încadrate pe aceste posturi îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului unităţii administrativ teritoriale şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.

(3) Pe lângă atribuţiile arătate mai sus, consilierul juridic are şi următoarele atribuţii:

 1. cu 7 zile înainte de fiecare termen de judecată, prezintă secretarului comunei dosarul cauzei, opinia sa şi actele formulate în numele consiliului;
 2. întocmeşte lista cauzelor în care este parte consiliul local şi termenele acestora pe care o va actualiza periodic.
 3. Înştiinţează, în scris, secretarul comunei despre interpelările formulate de către consilieri, precum şi despre problemele ridicate de către aceştia şi propunerile sale de soluţionare;
 4. Relaţia cu compartimentele de specialitate ale Primarului comunei Carcea se va derula prin intermediul secretarului, în sensul că va solicita sprijinul pentru primirea tuturor datelor pe care le solicită
 5. Înştiinţează în scris secretarul comunei, în termen rezonabil şi util, menţiunile sale cu privire la materialele ce vor fi dezbătute în şedinţele consiliului local
 6. prezintă d-lor consilieri actele normative noi care au incidenţă cu activitatea administraţiei publice locale
 7. comunică secretarului comunei, de fiecare dată, plecarea sa din instituţie, în timpul programului şi durata deplasării.
 8. Pregăteşte şedinţele comisiilor de specialitate şi ale consiliului local;
 9. Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri în vederea prezentării acestora în şedinţele comisiilor de specialitate şi verifică existenţa tuturor documentelor necesare bunei desfăşurări a şedinţelor;
 10. Participă la şedinţe (în plen şi în comisii) şi acordă consilierilor asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii;
 11. Ţine evidenţa documentelor şi a participării la şedinţe a membrilor comisiilor;

12.la finele fiecărui an, procedează la arhivarea actelor întocmite şi predarea lor serviciului de arhivă, potrivit legii.

 1. Îndeplineşte orice alte însărcinări trasate de consileri şi secretarul comunei.

Art.113: (1) Postul prevăzut la art.111 nu se include în numărul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010

(2) Personalului angajat potrivit art. 111 nu i se aplică prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă

CAPITOLUL VII. INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL

ART. 114

(1) Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu local ales.

(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:

 1. a) demisie;
 2. b) incompatibilitate;
 3. c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
 4. d) lipsa nemotivata de la mai mult de trei sedinte ordinare consecutive ale consiliului;
 5. e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de sase luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
 6. f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
 7. g) punerea sub interdictie judecatoreasca;
 8. h) pierderea drepturilor electorale;

h٨1) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales;

 1. i) deces.

(2٨1) Cazul prevazut la al. 2 lit h٨1) se aplica si viceprimarului.

(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier local este constatata de catre Consiliul local al comunei Carcea prin hotarare, la propunerea primarului sau a oricarui consilier local.

(4) In cazurile prevazute la alin. (2) lit. c)-e) si h٨1), hotararea consiliului local poate fi atacata de consilierul local, la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

ART. 115

Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, care ia act de aceasta. Presedintele de sedinta propune consiliului local adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.

ART. 116

(1) Incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat, potrivit legii.

(2) Prevederile art. 114 alin. (2) lit. e) nu se aplica in cazul in care consilierul local a fost incredintat de catre Consiliul local al comunei Carcea, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate. Pe durata exercitarii misiunii incredintate, exercitarea mandatului se suspenda.

(3) Prevederile art. 114 alin. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.

ART. 117

(1) In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul local al comunei Carcea, adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si este declarat vacant locul consilierului local in cauza.

(2) Hotararea va avea la baza un referat constatator semnat de primarul si de secretarul comunei Carcea. Referatul va fi insotit de actele justificative.

CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE

ART.118: Secretarul comunei precum şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului asigură consilierilor locali asistenţă de specialitate în desfăşurarea activităţii.

ART.119: Adoptarea şi modificarea prezentului regulament se poate face cu votul a 2/3 din numărul consilierilor locali.

ART.120: Consilierii validaţi la începutul mandatului vor depune la secretarul comunei o declaraţie prin care specifică ocupaţia, funcţia proprie precum şi a rudelor până la gradul al patrulea .

Art. 121

Prevederile prezentului regulament se bazeaza pe urmatoarele acte normative: Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizare si functionare a consiliilor locale, aprobata prin Legea nr. 673/2002, Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 176/2010 privind integritatea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, completandu-se si cu dispozitiile legislatiei romane in vigoare.

Sus